Capacity Building

Capacity Building

Sivil Toplum Nedir?

Sivil toplum, devlet kurumlarının dışında kendini yönlendirebilen, hak ve özgürlüklerini savunabilen özgür ve özerk vatandaşlardan oluşan topluluklardır. Demokrasinin gelişmesiyle bir takım kesimler kendi hak ve çıkarlarını korumak amacıyla örgütlenmeleri sonucu ortaya çıkmıştır. Sivil toplum bir nevi toplumun kendi kendini yönlendirmesidir.

Sivil toplum, bir devletin otoritesi altında varlık gösterip kanunla yaşayan, devletten bağımsız (özerk), gönüllülük esasına dayanan örgütlü bir topluluktur. Daha genel anlamıyla; kendi amaçları peşinde olan bireylerin oluşturduğu ‘özel’ kurumları (kamusal olmayan) ifade eder. Örneğin çalışma grupları, sendikalar, klüpler, dernekler…

Sivil toplumun işlevleri

– Bireysel hak ve özgürlükleri devletin tek taraflı baskısından koruyarak güvence altına almak

– Bireylerin ve toplumun istek ve kaygılarını dile getirmek, hak ve çıkarlarını korumak

– Toplumda demokratik anlayışın, yönetimde demokratik ilkelerin yerleşmesine katkıda bulunmak

– İktidar karşısında kamuoyu oluşturup baskı kurarak siyasi kararların alınmasında etkili olmak

– İhtiyaç sahiplerine yardım, sağlık, eğitim gibi konularda gönüllü kamu hizmetinde bulunarak bu alanlarda devletin yükünü azaltmak.

Demokratik toplumların gereksinimi olan sivilleşme, örgütlenme ve bunun yaygınlaşması sivil toplumda bazı ihtiyaçları beraberinde getirdi. Sivil toplum daha da güçlenmek ve sürdürülebilir olmak için profesyonellere ve kendi alanında uzmanlara/bilgi sahibi kişilere ihtiyaç duymaya başladı. Örneğin proje yönetimi, yaygın öğrenme teknikleri, motivasyon, sürdürülebilirlik, algı yönetimi, gönüllü yönetimi, proje döngüsü, teknolojik araçlar vb uzmanlık/bilgi gerektiren konularda sivil toplum örgütleri kısıtlı imkanları nedeni ile ihtiyaçlarını karşılayamıyor ve buda faaliyetlerini durdurmalarına veya yeterli etkiyi yaratamamalarına neden oluyor.

Sivil Akademi, sivil toplum kuruluşları, sivil toplum örgütleri, mevcut/potansiyel sivil toplum profesyonelleri ve gönüllülerin bahsi geçen konularda kapasite gelişimine yönelik sürdürülebilir bir bilgi kaynağı olma misyonu ile yola çıktı. Oluşturduğu yazar kadrosu ile sivil toplum örgütlerinin ve gönüllülerin söz konusu bilgi ihtiyaçlarını gidermeyi hedefleyen Sivil Akademi içerisinde bu konularda makale, blog ve röportajlar barındırmaktadır.

Makale Nedir?

Makale, herhangi bir konuda, bir görüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazılara denir. Gazete ve dergilerde yayınlanır. Bir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ve düşünceler öne sürmek ya da bir tezi savunmak, desteklemek için yazılan yazılara da “makale” denir. Makaleler bir gerçeği kanıtlamak için yazılır. Makalelerde bilimsel verilerden yararlanılır.

Blog Nedir?

Blog, genellikle güncelden eskiye doğru sıralanmış yazı ve yorumların yayınlandığı, web tabanlı bir yayını belirtir. Çoğunlukla her gönderinin sonunda yazarın adı ve gönderi zamanı belirtilir. Yayıncının seçimine göre okuyucular yazılara yorum yapılabilir. Yorumlar, blog kültürünün çok önemli bir dinamiğidir; bu sayede yazar ve okuyucular arasında iletişim sağlanır. Bunun dışında, geri izleme (trackback) mekanizmasıyla, belirli bir yazı hakkında yazılan diğer yazıların belirlenebilmesi de mümkündür.

İlk bloglar elle yazılıp güncellenirken, bugün bu iş için özel yazılmış yazılımlar kullanılmaktadır. Bu yazılımlardan bazıları bir blog servisi sağlayıcı sitenin alt alan adları olarak yaratılabilen, bazıları ise kullanıcının kendi sunucusuna kurup çalıştırması gereken yazılımlardır.

Röportaj Nedir?

Röportaj, bir yazarın ünlü, tanınmış kişiler, yerler ve olaylarla ilgili inceleme ve araştırmalarına kendi görüşlerini de ekleyerek oluşturduğu yazı türü. Röportaj kelimesinin kökeni, Latincede ‘toplamak’, ‘getirmek’ anlamlarında kullanılan reportare fiiline dayanır. Türkçeye, Fransızca “reportage” isminden geçmiştir.